อบรมสัมมนาครูครั้งที่ 2/2559

재즈 화성학

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดอบรมสัมมนาครูครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 ในหัวข้อ “การใช้กระบวนการวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล เป็นวิทยากร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

윈도우10 미디어센터 Qq video Download mp3 to say it was so beautiful 오딘 3.07

Related Posts

วันพุธรับเถ้า
Activities, Latest News
วันพุธรับเถ้า

프리미엄 러쉬 งานอภิบาลโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันพุธรับเถ้า เพื่อเป็นการเริ่มต้นเข้าสู่เทศกาลมหาพรต ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School