ผลแข่งขันวันกตัญญูต่อพ่อ กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

Download Hero Moon 3

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ มอบรางวัลแก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันด้านต่างๆ ในงานวันกตัญญูต่อพ่อของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดังนี้

“Postcard  to Dad” และเขียนข้อความถึงพ่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลมีดังต่อไปนี้

ด.ช.พฤธา พิพัฒธนาธร ป.1/2

ด.ช.พลภัช วงษ์วิไลวารินทร์ ป2/4

ด.ช.เมธัส ฉัตรตระกูล ป.3/3

ด.ช.ฐิประภัทธ์ เลิศประเสริฐภากร ป.4/2

ด.ช.ปรทัต  อุดมเกียรติ ป.5/5

ด.ช.พาเหนือ สุรีย์พงษ์ ป.6/1

 “Resolution on Father’s Day”

ด.ช.ภูรินท์ เลิศประสิทธิวงศ์ ม.1/6

ด.ช.นรุตม์ ชีพเจริญรัตน์ ม.2/2

 “King of King’s” : ด.ช.ยูกิ สมัครธัญญกรณ์ ม.3/1

ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ภาษาอังกฤษ ประเภททีม

นายรัชพล สิทธิพงศ์ปรีชา ม.4/1

นายภูมิ จารุวิริยะรุ่ง ม.4/1

นายบุญชัย  อัศวพรชัย ม.4/1

นายปุญญพันธุ์  พิริปุญโญ ม.4/1

นายธนกร  เนาวรัตน์ ม.4/1

ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ภาษาอังกฤษ ประเภทเดี่ยว

นายอธิพัฒน์  เลิศกรกิจจา ม.5/3

นายศุภโชค  เจียรสถาวงศ์ ม.6/3

안드로이드 위젯 hlm 7.03 다운로드 이 비가 Tekken 5

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School