ทัศนศึกษาสยามนิรมิต

Activities

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดโครงการทัศนศึกษา ณ สยามนิรมิตสำหรับนักเรียนชั้น ป.5-ม.3 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการศึกษานอกสถานที่ อีกทั้งฝึกให้นักเรียนรู้จักการปฏิบัติตนและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น

Read more

พิธีถวายราชสักการะ และถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Activities

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดพิธีถวายราชสักการะ และถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย โดยมีการกล่าวบทถวายราชสักการะและถวายความอาลัย พร้อมกับบทอธิษฐานภาวนาแด่ดวงพระวิญญาณของพระองค์ ในการนี้คณะผู้ใหญ่ ผู้บริหาร คุณครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ทุกคนของโรงเรียนได้พร้อมใจกันร่วมพิธีบนหอประชุมซาวีโอ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559

Read more

ต้อนรับพระสังฆราชและนักบวชจากฟิลิปปินส์

Activities

เมื่อวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559 คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ พร้อมผู้แทนครูและนักเรียน ได้ให้การต้อนรับพระสังฆราช Patricio Abella Buzon พร้อมคณะนักบวช จากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในโอกาสมาเยี่ยมชมการบริหารงานของโรงเรียน

Read more

ร่วมไว้อาลัยในการจากไปของบิดาคุณพ่ออธิการ

Activities

คณะผู้ใหญ่ คณะครู ร่วมพิธีสวดภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของคุณพ่อโยเซฟ สมิง สนเจริญ บิดาของคุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ที่บ้าน อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันพุธที่ 19 ถึงวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 และร่วมพิธีมิสซาปลงศพ วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2559 ที่วัดพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ อ.สามพราน จ.นครปฐม

Read more

กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก ปีการศึกษา 2559

Activities

คณะผู้ใหญ่ของโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ได้จัดกิจกรรมการเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ ในหัวข้อ “เที่ยวชมสถาปัตย์ เยือนชุมชนวัดคาทอลิก รับพระคุณการุณย์ศักดิ์สิทธิ์ครบบริบูรณ์” ณ วัดบุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา และ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันจันทร์ที่ 17 ถึงวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559

Read more

ทัศนศึกษา ณ สาธารณรัฐเกาหลี

Activities

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการคุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการ/เหรัญญิก นำคณะครู ท่องเที่ยวทัศนศึกษา ชมศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยี  ของสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันจันทร์ที่ 10 ถึงวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559

Read more

อบรมสัมมนาครูครั้งที่ 2/2559

Activities

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดอบรมสัมมนาครูครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 ในหัวข้อ “การใช้กระบวนการวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล เป็นวิทยากร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

Read more

ป.2 เข้าค่ายลูกเสือสำรอง

Activities

กองลูกเสือโรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดให้นักเรียนชั้น ป.2 เข้าค่ายลูกเสือสำรองเพื่อทดสอบภาคปฏิบัติตามหลักสูตรลูกเสือสำรอง ดาวดวงที่ 2 และวิชาพิเศษ เมื่อวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

Read more

ค่าย Z-TALK ครั้งที่ 1

Activities

งานโสตทัศนศึกษาโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ร่วมกับ Blackmagic Design และ D.i. Distribution จัดกิจกรรมค่าย Z-TALK ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “การเรียนรู้กระบวนการผลิตงานวีดิทัศน์และโทรทัศน์”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตผลงานวีดิโอ และโทรทัศน์ รวมทั้งสื่อมัลติมีเดียให้กับนักเรียนชุมนุม Z-TALKระหว่างวันจันทร์ที่ 3 ถึงวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมซาวีโอ

Read more

ป.4 เข้าค่ายลูกเสือสามัญ

Activities

กองลูกเสือโรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ชั้น ป.4 เพื่อทดสอบภาคปฏิบัติตามหลักสูตรลูกเสือสามัญ และวิชาพิเศษ เมื่อวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School