วันฉลองนักบุญดอมินิก ซาวีโอ

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ, คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ, คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการและเหรัญญิก คณะครู นักเรียน จัดงานวันฉลองนักบุญดอมินิก ซาวีโอ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกและเกิดความซาบซึ้งในคุณงามความดีของท่าน อีกทั้งยึดถือเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นเยาวชนที่ดี เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 โดยมีพิธีเทิดเกียรตินักบุญดอมินิก ซาวีโอ เริ่มด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณ การแสดงละครเทิดเกียรตินักบุญดอมินิก การประกวดดอมินิกน้อย ขบวนแห่นักบุญดอมินิกรอบโรงเรียน จากนั้นคุณครูและนักเรียนถวายพวงมาลัยดอกไม้ให้กับท่านนักบุญ ส่วนในภาคบ่ายมีการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ครูและนักเรียน

Related Posts

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School