วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

ActivitiesLatest News

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี กองลูกเสือโรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมีคุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว อธิการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการและเหรัญญิก คุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา จิตตาภิบาล ให้เกียรติร่วมพิธี หลังจากประธานได้ให้โอวาทแล้ว เป็นพิธีการมอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ชั้นที่ 1 (300 ความดี) โครงการทำความดี จิตอาสา สู่สากล ให้กับลูกเสือจำนวน 8 คน มอบของที่ระลึกจากกิจกรรมลูกเสือเลาดาโต ซี (Laudato Si คือการดูแลรักษาโลก บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน) ให้กับนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมและผ่านเกณฑ์การประเมิน การมอบแบดจ์และถุงผ้าจากสมาคมสโมสรลูกเสือรัตนโกสินทร์ให้กับคุณครูที่ร่วมทำกิจกรรมจำนวน 5 คน จากนั้นเป็นการทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ตามด้วยการเดินสวนสนาม จบพิธีด้วยการบันทึกภาพร่วมกัน เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ ลานมาโกเน โรงเรียนเซนต์ดอมินิก VIEW MORE PHOTOS

Read more

ปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ActivitiesLatest News

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 มาสเตอร์ปิยทัย โกศินานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน พร้อมด้วย มาสเตอร์จิรวัฒน์ ยอดละเอียด ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา มาสเตอร์วทัญญู ศรีทอง รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา มิสสุคนธา รอพันธ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และมาสเตอร์ณัฐสิทธิ์ รุ่งเรืองแสนสุข ผู้แทนหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ให้การต้อนรับและปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 5 คน ณ ห้องประชุมกันตาเต ดอมิโน ซึ่งต้องมาสังเกตการสอนและฝึกปฏิบัติงานเป็นผู้ร่วมสอน ระยะเวลา 6 สัปดาห์ ระหว่างวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน ถึงวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 VIEW MORE PHOTOS

Read more

การประชุมผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนคาทอลิกในการรับศีลมหาสนิทครั้งแรก และศีลกำลัง

ActivitiesLatest News

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดการประชุมผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนในการรับศีลมหาสนิทครั้งแรกและศีลกำลัง ในหัวข้อ ในหัวข้อ “DO ALL THROUGH LOVE : ครอบครัวคริสตชน ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์” เพื่อให้ผู้ปกครองได้ร่วมมือกัน ช่วยเตรียมบุตรหลานให้พร้อมสำหรับการรับศีลศักดิ์สิทธิ์ มีแนวทางในการสนับสนุนและพัฒนาในด้านความเชื่อ อีกทั้งดูแลจิตวิญญาณของบุตรหลานท่ามกลางกระแสสังคมในปัจจุบัน โดยมีคุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา จิตตาภิบาล เป็นผู้แบ่งปันข้อคิด มีผู้ปกครองเข้ารับฟังการบรรยาย 36 คน และนักเรียนร่วมเตรียมความพร้อมสำหรับการรับศีลศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 28 คน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น . ณ ห้องประชุมรีกัลโดเน และวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก VIEW MORE PHOTOS

Read more

กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้น ม.4-6 หัวข้อ “DO ALL THROUGH LOVE”

ActivitiesLatest News

งานอภิบาลเยาวชนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดกิจกรรมอบรมฟื้นฟูจิตใจสำหรับนักเรียนคาทอลิกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 29 คน ในหัวข้อ “DO ALL THROUGH LOVE” เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเจริญชีวิตเป็นคริสตชนที่ดี แบ่งปันประสบการณ์ให้แก่กัน โดยมีคุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา จิตตาภิบาล เป็นผู้ให้การอบรม นอกจากนี้ยังมีการจัดพิธีรับศีลอภัยบาปให้กับนักเรียน และการอบรมสิ้นสุดลงด้วยการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมอัลเบรา และวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก VIEW MORE PHOTOS

Read more

พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า และระลึกถึงแม่พระองค์อุปถัมภ์

ActivitiesLatest News

คณะคุณครู และนักเรียนคาทอลิก ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า และระลึกถึงแม่พระองค์อุปถัมภ์ ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ (วัดน้อยประจำโรงเรียน) โดยมี คุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา จิตตาภิบาล เป็นประธานในพิธี คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว อธิการ คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการและเหรัญญิก ร่วมพิธี โอกาสนี้มีการโปรดศีลมหาสนิทครั้งแรกให้กับ อันตน ปัณณทัต นรารัตนโชติ ป.6/4 และหลังพิธีบูชาขอบพระคุณ มีการมอบเกียรติบัตรการรับศีลมหาสนิทครั้งแรก เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 VIEW MORE PHOTOS

Read more

ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

AchievementsLatest News

ด.ช.ปูรณ์คณัส โอมอารักษ์ ป.6/3 และ ด.ช.เยอร์เลมี่ การ์ซีอาร์ ป.6/4 ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ “Exploring New Challenging Land” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 16 ถึงวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ โดยมีมาสเตอร์ธันญ์สุธี รัตน์ฐานันท์ เป็นผู้ดูแล VIEW MORE PHOTOS

Read more

พิธีเปิดงาน “รำลึกสุนทรภู่ครูกวี สู่วิถีวันภาษาไทยแห่งชาติ”

ActivitiesLatest News

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดงาน “รำลึกสุนทรภู่ครูกวี สู่วิถีวันภาษาไทยแห่งชาติ” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณและผลงานของสุนทรภู่กวีเอกของโลก เพื่อให้เห็นคุณค่าและตระหนักในความสำคัญของภาษาไทย เป็นการอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่ตลอดไป พิธีเริ่มโดยการถวายเครื่องสักการะบูชา แด่ท่านสุนทรภู่กวีเอกของไทย ตามด้วยการกล่าวคำสดุดีแด่ท่านสุนทรภู่ การชมวีดิทัศน์แสดงผลงานความสามารถของนักเรียน จากนั้นคุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว อธิการ กล่าวให้โอวาท จบพิธีด้วยการบันทึกภาพร่วมกัน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ โถงอาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล VIEW MORE PHOTOS

Read more

พิธีประดับเข็มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5

ActivitiesLatest News

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดพิธีประดับเข็มนักเรียนชั้น ม.4 และชั้น ม.5 โดยคุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว อธิการ ประธานในพิธี ได้ถวายเทียน ดอกไม้แด่คุณพ่อบอสโก และเสกเข็มนักเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นคุณพ่ออธิการให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ ด.ช.ปัณณพงศ์ สาธิตปัตติพันธ์ ม.1/4 ที่ได้รับ 100 คะแนนเต็ม วิชาภาษาอังกฤษ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 จากนั้นท่านประธานได้ให้โอวาท และให้เกียรติประดับเข็ม พร้อมด้วยคุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ คุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา จิตตาภิบาล และคณะผู้บริหาร ร่วมประดับเข็มแก่นักเรียนชั้น ม.4 และชั้น ม.5 เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ โถงอาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล VIEW MORE PHOTOS

Read more

จับสลากแบ่งสีกีฬาภายในโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

ActivitiesLatest News

ฝ่ายกิจการนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรม จับสลากแบ่งสี กีฬาภายในโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียนแต่ละห้องเรียน โดยมีคุณครูแม่สี นักเรียนประธานสี พร้อมคุณครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ โถงอาคารยอห์น บอสโก อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล VIEW MORE PHOTOS

Read more

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางร่วมโครงการ Future Leaders Summer School at Eton College

ActivitiesLatest News

งานวิเทศสัมพันธ์​ โรงเรัยนเซนต์ดอมินิก​ จัดประชุมนักเรียนที่สอบผ่าน​ ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ​ Future​ Leaders​ Summer​ School​ at​ Eton​ College​ ณ​ ประเทศอังกฤษ​ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง​ โดยมีผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมประชุม​ เมื่อวันศุกร์ที่​ 17​ มิถุนายน​ 2565​ ณ​ ห้องประชุมรีกัลโดเน VIEW MORE PHOTOS

Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School