พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์ เปิดปีการศึกษา ต้อนรับคุณครู และนักเรียนใหม่

ActivitiesLatest News

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดพิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์ และเปิดปีการศึกษา 2562 โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก คุณพ่ออนุสิทธิ์  จันทร์เพ็ญ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ จากนั้นเป็นพิธีต้อนรับคุณครู และนักเรียนใหม่โดยคุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการและเหรัญญิก ได้ให้เกียรติมอบช่อดอกไม้พร้อมเสกด้ายผูกข้อมือเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คุณครูใหม่ และนักเรียนใหม่ อีกทั้งเสกและประดับเข็มโรงเรียนแก่นักเรียนชั้น ม.4 อันเป็นสัญลักษณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.6 ได้ผูกข้อมือเพื่อแสดงความยินดีและต้อนรับน้องใหม่สู่ครอบครัวเซนต์ดอมินิก โดยมีคณะผู้ใหญ่ให้พรเพื่อรับเป็นลูกของคุณพ่อบอสโก เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมซาวีโอ VIEW MORE PHOTOS

Read more

SPRING CAMP in CANADA

ActivitiesLatest News

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก และโรงเรียนในเครือ Vancouver School Board ร่วมกันจัดค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน SPRING CAMP in CANADA โดยมีนักเรียนเข้าร่วมค่าย จำนวน 15 คน ณ เมือง Vancouver, Canada ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนร่วมชั้นจริงกับนักเรียนแคนาดา อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งที่โรงเรียน โฮมสเตย์ นอกจากนี้ได้ไปศึกษาดูงานตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และเยี่ยมชมสถานที่สำคัญ อาทิ Whistler ski resort, Science world, Fly over Canada simulator, Grouse Mountain, Rocky mountain VIEW MORE PHOTOS

Read more

อบรมสัมมนาครูต่างชาติ Train the Trainer

ActivitiesLatest News

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดอบรมสัมมนาครูต่างชาติในหัวข้อ Train the Trainer โดย Mr. Michael Selvaggio เป็นวิทยากรรับเชิญ เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก VIEW MORE PHOTOS

Read more

อบรมสัมมนาครู ครั้งที่ 1/2562

ActivitiesLatest News

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดอบรมสัมมนาครู ครั้งที่ 1/2562 แบ่งเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ “การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล” โดย อาจารย์ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์, หัวข้อ “กระบวนการคิดกับประสิทธิผลแห่งการสื่อสาร” โดย อาจารย์ ดร.กีรติ คุวสานนท์ และ อาจารย์สุธีรา บุนนาค และ หัวข้อ FOLLOW THE LEADER Part 2 โดย บาทหลวงยะรัตน์ ไชยรา และ บาทหลวงรณชัย มัทวพันธุ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ระหว่างวันจันทร์ที่ 13 ถึงวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมซาวีโอ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก VIEW MORE PHOTOS

Read more

สงกรานต์ ซ.ด. ชื่นฉ่ำใจ

ActivitiesLatest News

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย  โรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ “สงกรานต์ ซ.ด. ชื่นฉ่ำใจ” โดยมีพิธีสรงน้ำแม่พระ นักบุญยอห์น บอสโก นักบุญดอมินิก ซาวีโอ พิธีรดน้ำขอพรจากคณะผู้ใหญ่ คุณครูอาวุโส การแสดงขบวนกลองยาว การแสดงเต้นประกอบเพลงของนักเรียน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 VIEW MORE PHOTOS

Read more

สัมมนาพนักงานโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

ActivitiesLatest News

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดสัมมนาพนักงาน ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 75 คน ในหัวข้อ “Let’s walk together with Don Bosco.” เพื่อเป็นการเรียนรู้จิตตารมณ์ของนักบุญยอห์น บอสโก โดยการยึดถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน  โดยมีคุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา และคุณพ่อรณชัย มัทวพันธุ์ เป็นผู้ให้การอบรม คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว เหรัญญิกโรงเรียนเซนต์ดอมินิก และคุณครู เป็นผู้ดูแลตลอดกิจกรรมครั้งนี้ ระหว่างวันเสาร์ที่ 30 ถึงวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์เยาวชนดอนบอสโก เขาตะเกียบ จ.ประจวบคีรีขันธ์ VIEW MORE PHOTOS

Read more

เหรียญทองแดงภูมิศาสตร์โอลิมปิก

AchievementsLatest News

นายพีรศักดิ์ กลับเกตุ ม.6/5 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 (The 2nd  Thailand Geography Olympiad : 2nd TGeo 2019) จัดโดยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ร่วมกับ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม ถึงวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม และได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายอบรมและสอบคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 16 (รอบที่ 2) 16th International Geography Olympiad : iGeo 2019 ระหว่างวันพุธที่ 17 เมษายน ถึงวันศุกร์ที่

Read more

กิจกรรมพบเพื่อนใหม่ชั้น ม.1-4

ActivitiesLatest News

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดกิจกรรมพบเพื่อนใหม่สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-4 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องขับร้องเซซีลีอา เมื่อวันอังคารที่ 12, พุธที่ 20, พฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม และวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำระเบียบและเรื่องราวต่างๆ ของโรงเรียน ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ แนะนำโรงเรียนเซนต์ดอมินิก และโรงเรียนในเครือซาเลเซียน, ประวัตินักบุญยอห์น บอสโก และนักบุญดอมินิก ซาวีโอ, ระบบการอบรมของซาเลเซียน, ระเบียบโรงเรียน, เพลงโรงเรียน, กิจกรรมสันทนาการ ฯลฯ VIEW MORE PHOTOS

Read more

SPRING CAMP in CANADA

ActivitiesLatest News

นักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จำนวน 15 คน เดินทางไป SPRING CAMP in CANADA ณ เมือง Vancouver, Canada ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 VIEW MORE PHOTOS

Read more

คว้ารางวัลชนะเลิศเพลงทรงเครื่อง

AchievementsLatest News

ด.ช.ต่อตระกูล พูลสมบัติ ม.2/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 8,000 บาท และ นายศรัณย์กร อาจหาญ ม.6/5 รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท จากการร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและการประกวดการแสดง “เพลงทรงเครื่อง” จัดโดยกองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ สมาคมเพลงพื้นบ้านภาคกลางแห่งประเทศไทย ระหว่างวันศุกร์ที่ 29 ถึงวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 ณ กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมีมาสเตอร์เกียรติศักดิ์ ขวัญเมือง เป็นครูที่ปรึกษา VIEW MORE PHOTOS

Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School