แชมป์ประกวดดนตรี ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

AchievementsLatest News

นักเรียนวงโยธวาทิต โรงเรียนเซนต์ดอมินิก เข้าร่วมการประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 “เด็กไทยยุค 4.0 เพิ่มพูนปัญญา ศิลปหัตถกรรมก้าวหน้า สร้างคุณค่าสู่สากล” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 4 ถึงวันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561 ณ จังหวัดนครนายก ระดับชั้นประถมศึกษา ได้ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ : ด.ช.กุลบุตร รักษานาเวศ ป.4/1, ด.ช.จารุพัฒน์ ชัชวาลย์ ป.5/2, ด.ช.กวินท์ เปี่ยมเจริญกวิน ป.5/2, ด.ช.กฤต ตันไพบูลย์กุล ป.5/3, ด.ช.ปาลิน ฟองตา ป.5/4, ด.ช.ติณณ์ บุญเลิศ ป.5/5, ด.ช.ธัชธรรม เที่ยงธรรม ป.5/5, ด.ช.จุฑาภัทร โพธิเย็น ป.6/1, ด.ช.คงพชร

Read more

คณิตเพชรยอดมงกุฎ

AchievementsLatest News

นายจงเจตน์ คัมภีริชยา ม.5/1, นายธนวัฒน์ จิตตเศรษฐสิน ม.6/3 และ นายธนโชติ ถวิลเติมทรัพย์ ม.6/3 เข้ารอบเจียระไนเพชร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 19 จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี VIEW MORE PHOTOS

Read more

นักเรียนชั้น ป.5 ทัศนศึกษา

ActivitiesLatest News

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดโครงการทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนชั้น ป.5 ณ พระปฐมเจดีย์ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ฟาร์มจระเข้ สามพราน จังหวัดนครปฐม วัตถุประสงค์ในการทัศนศึกษาครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักในความสำคัญของความเป็นชาติ เอกลักษณ์ของชาติ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 VIEW MORE PHOTOS

Read more

นักเรียนชั้น ป.4 ทัศนศึกษา

ActivitiesLatest News

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดโครงการทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนชั้น ป.4 ณ บ้านไทย สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม วัตถุประสงค์ในการทัศนศึกษาครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียน ให้นักเรียนได้สัมผัสวิถีชีวิตไทย อีกทั้งให้รู้สึกภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ความเป็นไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 VIEW MORE PHOTOS

Read more

นักเรียนชั้น ป.3 ทัศนศึกษา

ActivitiesLatest News

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดโครงการทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนชั้น ป.3 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ คลอง 1 จังหวัดปทุมธานี โดยนักเรียนได้รับประสบการณ์ในการร่วมกิจกรรมจากแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตร และพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรของในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 VIEW MORE PHOTOS

Read more

นักเรียนชั้น ป.2 ทัศนศึกษา

ActivitiesLatest News

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดโครงการทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนชั้น ป.2 ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คลอง 5 จังหวัดปทุมธานี สำหรับการทัศนศึกษาครั้งนี้ มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่นำไปใช้ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 VIEW MORE PHOTOS

Read more

นักเรียนชั้น ป.1 ทัศนศึกษา

ActivitiesLatest News

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดโครงการทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนชั้น ป.1 ณ สวนสัตว์เปิด “ซาฟารีเวิลด์” สำหรับการทัศนศึกษาครั้งนี้ มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ไปพักผ่อนหย่อนใจพร้อมกับศึกษาการดำรงชีวิตของสัตว์ เป็นการกระตุ้นประสาทสัมผัสและการเรียนรู้ของนักเรียนในวัยนี้ได้เป็นอย่างดี เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 VIEW MORE PHOTOS

Read more

มอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ

ActivitiesLatest News

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ, คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ และคุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการและเหรัญญิก พร้อมคณะผู้บริหาร มอบของขวัญสำหรับนักเรียนทุกคน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 VIEW MORE PHOTOS

Read more

มอบโล่เยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ

AchievementsLatest News

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ มอบโล่รางวัลให้แก่ ด.ช.ธีรภพ ตังธนาวุฒิกุล ป.6/5 (แชมป์ HAPKIDO), ด.ช.ภาณุวัตร โพธิสิริสกุลวงศ์ ม.2/3 (แชมป์ STACK) และ ด.ช.ภัฏ ดารานันทน์ ม.2/4 (แชมป์ STACK) ในโอกาสได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2561 ด้านกีฬาและนันทนาการ เข้าเยี่ยมคารวะ รับโล่รางวัล และรับฟังโอวาทจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 VIEW MORE PHOTOS

Read more

ศิลปหัตถกรรมระดับมัธยม

AchievementsLatest News

ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 “เด็กไทยยุค 4.0 เพิ่มพูนปัญญา ศิลปหัตถกรรมก้าวหน้า สร้างคุณค่าสู่สากล” จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ระหว่างวันพุธที่ 1 ถึงวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนวัดบวรมงคล ด.ช.ภคภูมิ สุภัคสถาพรพันธุ์ ม.2/4 เหรียญทองแดง การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ระดับชั้น ม.1-ม.3 ด.ช.วรภัทร ติรวิภาส ม.3/1 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 ด.ช.ธนกฤต อนุกูลสาธุกิจ ม.3/1 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3 ด.ช.พีรวิชญ์ ธนเศรษฐ์โสธร ม.3/1 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1

Read more

E-Newsletter

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO สมาชิก S.D. Webteam sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. +66-2652-7477-80, Fax +66-2652-7777
Saint Dominic School