งานต้อนรับสมาชิกใหม่

ActivitiesLatest News

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดงานต้อนรับสมาชิกใหม่ สำหรับนักเรียนเข้าใหม่ปีการศึกษา 2561 ก่อนเข้าสู่พิธีเปิดงาน นักเรียนใหม่ได้เยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ของโรงเรียนโดยมีมัคคุเทศก์น้อยเป็นผู้บรรยายแนะนำสถานที่ จากนั้นเข้าสู่พิธีการ โดยมี บาทหลวง ดร.มนูญ สนเจริญ อธิการ, ดร.สมพรต สาระโกเศศ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ กล่าวต้อนรับผู้มาร่วมงาน หลังจากกล่าวต้อนรับ คุณพ่ออธิการได้ประกอบพิธีเสกเหรียญนักบุญดอมินิก ซาวีโอ เพื่อมอบเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับนักเรียนใหม่ทุกคน นอกจากนี้ ผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ได้อิ่มเอมกับการแสดงดนตรีของนักเรียนวงโยธวาทิต, การแสดงรวมทั้งการร้องเพลงของคุณครูและนักเรียน เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 ณ บริเวณสนามโรงเรียนเซนต์ดอมินิก VIEW MORE PHOTOS

Read more

พิธีมอบประกาศนียบัตร และเหรียญแห่งความทรงจำ

ActivitiesLatest News

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และเหรียญแห่งความทรงจำแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ให้เกียรติเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรเหรียญแห่งความทรงจำ โล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตรความประพฤติดีก่อนเข้าสู่พิธีนมัสการมาตาปิตุคุณแด่บิดามารดา และนมัสการอาจริยคุณแด่คณะผู้ใหญ่และคุณครู หลังจากจบพิธี คณะผู้ใหญ่มอบของที่ระลึกแก่ผู้ปกครองนักเรียนที่ได้รับเหรียญแห่งความทรงจำ งานจบลงด้วยการรับประทานอาหารร่วมกันในบรรยากาศที่อบอุ่น เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 VIEW MORE PHOTOS

Read more

งานแด่คุณครูด้วยดวงใจ

ActivitiesLatest News

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดงานแด่คุณครูด้วยดวงใจเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียนเมื่อวันเสาร์ที่10มีนาคม2561 ณบริเวณสนามโรงเรียนเซนต์ดอมินิกงานเริ่มด้วยพิธีวางพวงมาลา – ถวายดอกไม้สักการะนักบุญยอห์น บอสโก และนักบุญดอมินิก ซาวีโอ ก่อนเข้าสู่พิธีเปิดงานโดยบาทหลวง ดร.มนูญ สนเจริญ อธิการ, ดร.สมพรต สาระโกเศศ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ และ รศ.ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ตามด้วยพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี, การแสดงดนตรีของครู-นักเรียน, การแสดงความสามารถของนักเรียน, พิธีมอบสวัสดิการฯ แก่คุณครูที่ปฏิบัติงานครบ 25 ปี ได้แก่ ม.พิพัฒน์ เกิดปราโมทย์ และ ม.กรุณา วงษ์พิไลวัฒน์ จากนั้นเป็นพิธีกราบขอบพระคุณคณะผู้ใหญ่และคณะครู เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวที งานจบลงด้วยการจับรางวัลสำหรับผู้ที่มาร่วมงาน VIEW MORE PHOTOS

Read more

ปฐมนิเทศนักเรียน-รับผลสอบ

ActivitiesLatest News

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดให้มีการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นป.1, ม.1, ม.4 และนักเรียนเข้าเรียนระหว่างชั้นประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมซาวีโอ โดยคุณพ่อมนูญ สนเจริญอธิการได้ชี้แจงนโยบายการบริหารงานของโรงเรียน จากนั้นฝ่ายต่าง ๆ ได้แนะนำระเบียบปฏิบัติ, แผนการเรียน พร้อมทั้งมีการรับผลสอบของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 VIEW MORE PHOTOS

Read more

ประกวดการจัดห้องเรียน เข้าแถว เดินแถว ประพฤติดี ป.4-ป.6

AchievementsLatest News

คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการและเหรัญญิก มอบรางวัลการจัดห้องเรียน การเข้าแถว การเดินแถว และนักเรียนที่มีความประพฤติดี ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ของฝ่ายปกครอง เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 – การจัดห้องเรียน การเข้าแถว การเดินแถว : ชนะเลิศ ป.4/1, รองชนะเลิศ ป.4/6, ชนะเลิศ ป.5/1, รองชนะเลิศ ป.5/5, ชนะเลิศ ป.6/5, รองชนะเลิศ ป.6/4 – ความประพฤติดี : ด.ช.ศุภมงคล เปรมอนันต์ ป.4/1 (รับโล่), ด.ช.ธาวิน ชินวุฒิ ป.4/1, ด.ช.ศนิสรรค์ เรืองรัตน์ ป.4/1, ด.ช.ณดณ พิมพ์ธารา ป.4/2, ด.ช.เมธัส ฉัตรตระกูล ป.4/2, ด.ช.ณภัทร ณ ป้อมเพชร

Read more

แชมป์กอล์ฟ ป.5

AchievementsLatest News

ด.ช.จิรทีปต์ ศิริเกียรติสกุล ป.5/6 รองชนะเลิศอันดับ 1 Class D การแข่งขันกอล์ฟ “SINGHA-TSGU Juniors Future Tour 2017-2018” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกอล์ฟ Watermill Golf & gardens และชนะเลิศ “TKG-Tour Thailand Kids Golf Tour 2018” เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามสุวรรณภูมิ VIEW MORE PHOTOS

Read more

ประกวดการจัดห้องเรียน เข้าแถว เดินแถว ประพฤติดี ม.4-ม.5

AchievementsLatest News

คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการและเหรัญญิก มอบรางวัลการจัดห้องเรียน การเข้าแถว การเดินแถว และนักเรียนที่มีความประพฤติดี ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ของฝ่ายปกครอง เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561             – การจัดห้องเรียน การเข้าแถว การเดินแถว : ชนะเลิศ ม.4/1 และ ม.4/3, รองชนะเลิศ ม.4/2, ชนะเลิศ ม.5/1, รองชนะเลิศ ม.5/2 – ความประพฤติดี : นายศรัณย์ ศิริโชติ ม.4/1, นายวิธวินท์ ขันติชัยมงคล ม.4/1, นายปรมัตถ์ ศรีบัว ม.4/1, นายกิตธนโชติ กิมานนท์ ม.4/2, นายวัชเรศ ลิ้มเชาวน์ ม.4/2, นายบรรเจิด สิงห์อยู่ ม.4/2, นายกานต์ ศุกระกาญจน์

Read more

ประกวดการจัดห้องเรียน เข้าแถว เดินแถว ประพฤติดี ป.1-ป.3

AchievementsLatest News

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ มอบรางวัลการจัดห้องเรียน การเข้าแถว การเดินแถว และนักเรียนที่มีความประพฤติดี ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ของฝ่ายปกครอง เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 – การจัดห้องเรียน การเข้าแถว การเดินแถว : ชนะเลิศ ป.1/1, รองชนะเลิศ ป.1/2, ชนะเลิศ ป.2/3, รองชนะเลิศ ป.2/1, ชนะเลิศ ป.3/4, รองชนะเลิศ ป.3/2 – ความประพฤติดี : ด.ช.เอกธีร์ นิวาสนิลรัตน์ ป.1/1, ด.ช.พลลภัฐ โชตานนท์ ป.1/1, ด.ช.อาชวิน เกียรติจรูญศิริ ป.1/1, ด.ช.ชวณัฐ ดวงพัตรา ป.1/2, ด.ช.พสิษฐ์ โอฬารนิเวศน์ ป.1/2, ด.ช.นันทวัทน์ แก้วทองคำ ป.1/2, ด.ช.ปุญญพัฒน์

Read more

บาสเกตบอล SD CUP ป.4-ป.6

AchievementsLatest News

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ มอบรางวัลการแข่งขันบาสเกตบอล SD CUP ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ดังนี้ – ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม No Name – รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม อ้ายบู๋เอ๋ย – รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม IDK กับ ทีม Remix VIEW MORE PHOTOS

Read more

ฝากเงินโครงการดอมินิกน้อย

AchievementsLatest News

คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ มอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่ฝากเงินกับโครงการดอมินิกน้อย การศึกษา 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ดังนี้ – ฝากเงินเป็นอันดับ 1 : ด.ช.รวิชญ์ชนน ซามูเอล มียิ่ง ป.2/4 – ฝากเงินเป็นอันดับ 2 : ด.ช.น้ำบริสุทธิ์ เทียนบูชา ป.2/5 – ฝากเงินเป็นอันดับ 3 : ด.ช.จิรเมธ ฐิติมานิต ป.2/4 – ห้องที่ฝากเงินมากที่สุด : ป.2/4 VIEW MORE PHOTOS

Read more

E-Newsletter

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO สมาชิก S.D. Webteam sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School