โรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้รับการประกันคุณภาพภายนอก
[ พ.ศ.2565 – 2569 ]
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

คลิป การรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.

รายงานการประเมิน

รางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม

ประจำปี 2566

ประจำปี 2565

ประจำปี 2564

ประกาศนียบัตรการจัดทำรายงานประเมินตนเอง (E-sar)

ประจำปีการศึกษา 2565

ประจำปีการศึกษา 2564

ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศการกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

– ปีการศึกษา 2560 (ประกาศค่าเป้าหมาย | ค่าเป้าหมาย )

– ปีการศึกษา 2561 (ประกาศค่าเป้าหมาย | ค่าเป้าหมาย )

– ปีการศึกษา 2562 (ประกาศค่าเป้าหมาย | ค่าเป้าหมาย )

– ปีการศึกษา 2563 (ประกาศค่าเป้าหมาย | ค่าเป้าหมาย )

– ปีการศึกษา 2564 (ประกาศค่าเป้าหมาย | ค่าเป้าหมาย )

– ปีการศึกษา 2565 (ประกาศค่าเป้าหมาย | ค่าเป้าหมาย )

– ปีการศึกษา 2566 (ประกาศค่าเป้าหมาย | ค่าเป้าหมาย )

รายงานการประเมินตนเอง โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา โรงเรียนเซนต์ดอมินิก


ปีการศึกษา 2560-2565


ปีการศึกษา 2566-2568

แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน

มาตรฐานการศึกษาที่ 1

ตัวชี้วัด ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ร่องรอยหลักฐาน / เครื่องมือ
1.1ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 89  
ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการอ่านในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด ●     ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน

●     ผลการทดสอบอ่านระดับประเทศ (RT)

●     ผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบอ่านวิชาภาษาไทยทุกระดับชั้น

●     โครงการส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน

●     โครงการส่งเสริมการอ่าน และ เขียน(ภาษาไทย)

●     โครงการ I Love Reading (ภาษาอังกฤษ)

●     โครงการSD.Reading Club (ห้องสมุด)

ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการเขียนในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด ●     ผลการประเมินความสามารถในการอ่านคิด วิเคราะห์ และ เขียน

●     ผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบการเขียนวิชาภาษาไทยทุกระดับชั้น

●     โครงการส่งเสริมการอ่าน และ เขียน(ภาษาไทย)

ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด ●     ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5  ด้าน (ด้านความสามารถในการสื่อสาร)

●     ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการสื่อสารวิชาภาษา  อังกฤษConversation , วิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด,วิชาภาษาอังกฤษการสื่อสาร ทุกระดับชั้น

●     ผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากหน่วยงานทดสอบภาษาอังกฤษCambridge

●     โครงการ Morning Chat

 

ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการคิดคำนวณในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด ●     ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน     5 ด้าน (ด้านความสามารถในการคิด)

●     ผลการประเมินการสื่อสาร คิดคำนวณ และคิดวิเคราะห์

●     ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาคณิตศาสตร์ทุกระดับชั้น

1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 90
ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการคิด  จำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญ  ไตร่ตรองอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบ

การตัดสินใจ

●     ผลการประเมินความสามารถในการอ่านคิด วิเคราะห์ และ เขียน

●     โครงการโครงงานวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์

●     โครงการโครงงานคณิตศาสตร์

ร้อยละของผู้เรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ●     ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน    5 ด้าน (ด้านความสามารถในการสื่อสาร)

●     ผลการประเมินการสื่อสาร คิดคำนวณ และคิดวิเคราะห์

ร้อยละของผู้เรียนมีการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ●     ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน     5 ด้าน (ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา)
1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 90
ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งตัวเองและการทำงานเป็นทีม ●     ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  5ด้าน (ด้านความสามารถด้านทักษะชีวิต)
ร้อยละของผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆอาจเป็นแนว  ความคิด  โครงการ  โครงงาน  ชิ้นงาน  ผลผลิต ●     ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5ด้าน(ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี)

●     โครงการความคิดสร้างสรรค์สู่ผลงานด้าน คณิตศาสตร์

4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร 90
ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ●     ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน     5ด้าน(ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี)

 

 

  ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้การสื่อสาร การทำงานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม   ●     โครงการพัฒนาสื่อด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 85
ร้อยละของผู้เรียนบรรลุการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถาน

ศึกษา

  ●     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชาใน        ทุกระดับชั้น
ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตาม  หลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิม   ●     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชา ในทุกระดับชั้น

●     โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ

ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติหรือผลการทดสอบอื่นๆ   ●     ผลการทดสอบระดับชาติโอเน็ต (O-Net)

●     ผลการทดสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)

6 มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 85
ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษาต่อ   ●     ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  5ด้าน (ด้านความสามารถด้านทักษะชีวิต)
ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีในการจัดการ การทำงานหรืองานอาชีพ   ●     โครงการการศึกษาดูงานวิทยาลัยเทคโนโลยี ดอนบอสโกและแนะแนวการศึกษา สายอาชีพ

●     โครงการการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา

กำหนด

90
ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพในกฎกติกา   ●     ผลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

●     โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

ร้อยละของผู้เรียนมีค่านิยมและจิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม   ●     โครงการเสริมสร้างพัฒนาศีลธรรมคุณธรรม

●     โครงการกิจกรรมคาทอลิกในโรงเรียน

●     โครงการลูกเสือจราจร

 

 

1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 86
ร้อยละของผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย   ●     โครงการรักษ์ท้องถิ่น ชั้น ป.1 – 6

●     โครงการรักษ์ท้องถิ่น ชั้น ม 델파이 2007. 1 – 3

ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย   ●     โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติ
1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 86
ร้อยละของผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี   ●     โครงการค่ายภาษาจีน

●     โครงการค่ายศิลปะ

●     โครงการค่ายฝึกศ้อมวงโยธวาทิต

1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 90
ร้อยละของผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพร่างกาย  สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย   ●     ผลสรุปน้ำหนัก ส่วนสูง ของนักเรียนทุกระดับชั้น

●     ผลสรุปรวมสมรรถภาพทางกายของนักเรียน ทุกระดับชั้น

●     โครงการกีฬาภายนอก

ร้อยละของผู้เรียนสามารถอยู่รวมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข  เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น   ●      โครงการกีฬาฟุ๖ซอลและสตีทบาสเกตบอล S.D Amazon Digital. Cup

●     โครงการเฝ้าระวังผู้เรียนปลอดปัญหามางเพศ ยาเสพติด  สิ่งมอมเมา

●      โครงการ St.Dominic’s  Medical Service (SMS)

ร้อยละของผู้เรียนสามารถอยู่รวมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข  เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น   ●      โครงการกีฬาฟุ๖ซอลและสตีทบาสเกตบอล S.D 보글보글 mp3 다운로드. Cup

●     โครงการเฝ้าระวังผู้เรียนปลอดปัญหามางเพศ ยาเสพติด  สิ่งมอมเมา

●      โครงการ St.Dominic’s  Medical Service (SMS)

มาตรฐานการศึกษาที่ 2

ตัวชี้วัด ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ร่องรอยหลักฐาน / เครื่องมือ
2.1 มีเป้าหมายวิศัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
2.1.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจทีสถานศึกษากำหนด

ชัดเจน

90  
กำหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับบริษทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐและต้นสังกัด ●     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สถานศึกษา

●     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ ภายใน

●     เอกสารติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

ตามระบบประกันคุณภาพภายในสถาน ศึกษา 2562

●     แผนพัฒนาการศึกษาปีการศึกษา 2560 – 2562

กำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับเป้าหมาย  แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด
กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
นำเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

โรงเรียน

นำเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพร่ต่อสาธารณชน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 90
มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่าง

เป็นระบบ

●     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

สถานศึกษา

●     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ

ภายใน

●     คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้ามาตรฐานการศึกษา

●     เอกสารติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

ตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

·      แผนพัฒนาการศึกษา ปีการศึกษา2560 – 2562

●     แผนปฏิบัติการ

●     โครงการแผนพัฒนาการจัดคุณภาพการ

ศึกษา

●     โครงการแผนปฏิบัติการประจำปี

●     โครงการจัดทำคุณภาพภายใน

●     โครงการการประชุมคณะกรรมการบริหาร

โรงเรียน

มีการบริหารอัตรากำลัง  ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบการนิเทศภายใน ●     การจัดทำทะเบียนนักเรียนและครูอย่างเป็นระบบ

●     ระบบดูแลช่วยเหลือ การติดตามนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษจากครูประจำชั้นและฝ่ายปกครอง

●     มีระบบการนิเทศภายในจากฝ่ายวิชาการและหัวหน้าฝ่ายวิชาการและหัวหน้ากลุ่มสาระ

สถานศึกษามีการนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา สถานศึกษา ●     มีการตรวจติดตามประกันคุณภาพภายใน ตามกลุ่มสาระและฝ่ายงาน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อนำผลไปปรับปรุง พัฒนาต่อไป
สถานศึกษาให้บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี ส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 90
บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการในการพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา ●     จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

●     การปรับปรุงหลักสูตรทุกปีการศึกษา

●     การประเมินหลักสูตรแบบมีส่วนร่วม ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  และบริบทเน้นทักษะชีวิต

●     โครงการพัฒนาหลักสูตร

บริการจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในการพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียน ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาชุมชน  และท้องถิ่น
บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง
กำหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการ เรียนการสอนทุกกลุ่มเป้าหมาย
สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง

วิชาชีพ

90
ส่งเสริม  สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ●     โครงการอบรมสัมมนาบุคลากรประจำปี

●     โครงการ PLCแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพครู

●     การจัดให้มี MOU ร่วมกับองค์กร และหน่วยงานที่สนับสนุนการศึกษา

จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
นำชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเข้ามาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน ●     มีวิทยากรในสาขาวิชาชีพต่างๆ เข้ามาเพื่อให้ความรู้กับครูและโรงเรียนตลอดปีการ

ศึกษา

●     MOU ร่วมกับสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศ

มีการตรวจสอบ  ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร ที่มีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ●     มีการติดตามประกันคุณภาพภายในตาม

กลุ่มสาระ และงานต่างๆ 2 ครั้ง/ปีการศึกษา

●     มีการตรวจเยี่ยมจากต้นสังกัด(สช.) ทุกปีการศึกษา

ถอดบทเรียนเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือวิธีการที่เป็น

แบบอย่างที่ดีที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

●     ถอดบทเรียนและสรุปนวัตกรรม ACC model  เพื่อบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเซนต์ดอมินิก
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 95 ●     บริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้ เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย

●     มีห้องปฏิบัติการในวิชาต่างๆ

●     โครงการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

●     โครงการประกวดห้องเรียนสวยงาม

จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียน  ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และคำนึงถึงความปลอดภัย
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และคำนึงถึงความปลอดภัย
จัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเิกการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย
จัดให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จากการจัดสภาพแวดล้อมตามศักยภาพของผู้เรียน
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 90
ได้ศึกษาความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา ●     โครงการส่งเสริมสารบรรณและสารสนเทศ ของสถานศึกษา
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะกับสภาพของสถานศึกษา ●     โครงการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์

●     จัดระบบสารสนเทศให้ครู นักเรียน และผู้ปกครองเข้าถึงการเรียนรู้ และได้รับอย่างเหมาะสม  ผ่านรูปแบบ ระบบข้อความสั้น Line offcical  การใช้ระบบ Keycard มีระบบ internet ความเร็วสูง    (S.D Cake App. wifi)

●     ครูใช้สื่อเทคโนโลยี ดิจิทัลในการสอน

●     การตรวจสอบระบบสารสนเทศภายใน

โรงเรียนและปรับปรุงแก้ไขให้พร้อมปฏิบัติงานเสมอ

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพ ของสถานศึกษา
ติดตามผลการใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อใช้ในการบริการและการจัดการ เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา

มาตรฐานการศึกษาที่ 3

ตัวชี้วัด ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ร่องรอยหลักฐาน / เครื่องมือ
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 90
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้

เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง

●     หลักสูตรสถานศึกษา

●     แผนการสอน

●     สรุปการนิเทศดารสอนทุกกลุ่มสาระ ปีการศึกษา 2562

●     สรุปผลประเมินการใช้หลักสูตรสถาน  ศึกษา ปีการศึกษา 2562

มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรม

ได้จริง

●     แผนการสอน

●     สรุปการนิเทศการสอนทุกกลุ่มสาระ ปีการศึกษา 2562

●     เอกสารตรวจแผนการสอนรายบุคคล จากฝ่ายวิชาการ

มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะสำหรับผู้ที่มีความ

จำเป็น  และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

●     โครงการพัฒนาทักษะคุณภาพชีวิต

 

ฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ และนำเสนอผลงาน ●     โครงการกีฬาสีภายใน

 

สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถนำไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

●     โครงการลูกเสือชั้น ป Download messenger. 1 – ป.3

 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 90
  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ ●     แบบสรุปการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของครู

●     แบบสรุปการผลิตสื่อและนวัตกรรม

ใช้แหล่งการเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ ●     โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น

ในกรุงเทพ

สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากสื่อที่หลากหลาย ●     สรุปการใช้แหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน

●     สถิติการใช้ห้องสมุด

●     สถิติการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

●     สถิติการใช้ห้องคอมพิวเตอร์

●     สถิติการใช้ห้องดนตรี

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 92
ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ●     แผนการสอน

●     สรุปการนิเทศการสอนทุกกลุ่มสาระ

●     การอบรมภายในเรื่องการสอน Active learning

ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน  ให้เด็กรักครู  ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ●     การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ในลักษณะ Active learning เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดและลงมือปฏิบัติ

●     เอกสารนิเทศการสอน

●     โครงการนำช้างน้อยสู่ช้างเผือก

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 92
มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้ อย่างเป็นระบบ ●     การจัดกระบวนการ PLC อย่างเป็นระบบร่วมกับการสังเกตชั้นเรียน

●     โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน

มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือ และวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมที่เหมาะสมกับ เป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ●     เครื่องมือประเมินในชั้นเรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 90
และผู้เรียนมีส่วนเกี่ยวห้องร่วมกัน แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ ●     การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ในลักษณะ Active learning

●     ตัวอย่างชิ้นงาน ผลงานนักเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

●     โครงการวันวิชาการ

●     โครงการพัฒนานักเรียนสู่สากล

Rate Us

Rate our Website !!

Links

St.John Bosco's Bicentenary SAVIO ESPRESSO

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
E-mail : [email protected]
Tel. 02-6527477-80 Fax. 02-652-7777
Saint Dominic School