ค่ายนักวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 17

ActivitiesLatest News

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดค่ายนักวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 17 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 152 คน โดยวันแรกนักเรียนได้ไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต จากนั้นเดินทางไป ภูสักธารรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดค่ายครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น อีกทั้งได้รับความสนุกสนานจากเกมวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมนันทนาการ ระหว่างวันศุกร์ที่ 19 ถึงวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 VIEW MORE PHOTOS

Read more

อบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้น ม.1-3

ActivitiesLatest News

งานอภิบาลเยาวชนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดกิจกรรมอบรมฟื้นฟูจิตใจสำหรับนักเรียนคาทอลิกชั้น ม.1-3 จำนวน 37 คน ในหัวข้อ “HOLINESS FOR YOU TOO” เพื่อเป็นการฟื้นฟูความเชื่อของคริสตชนคาทอลิก ผ่านการเรียนรู้บุคคลต้นแบบแห่งความศักดิ์สิทธิ์ เพื่อนำมาเป็นแนวทางการปฎิบัติตนในชีวิตประจำวันได้ โดยมีคุณพ่อบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย อธิการบ้านซาเลเซียนสามพราน เป็นผู้ให้การอบรม พร้อมด้วยคุณครูคำสอน เป็นผู้ดูแลนักเรียนตลอดกิจกรรมครั้งนี้ ระหว่างวันศุกร์ที่ 19 ถึงวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 ณ บ้านศานติธรรมซาวีโอ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม VIEW MORE PHOTOS

Read more

ผู้บริหารโรงเรียนในเครือซาเลเซียนสัมมนาและศึกษาดูงาน

ActivitiesLatest News

คณะกรรมการการศึกษาซาเลเซียน โดยคุณพ่อสมิต แดงอำพันธ์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการของโรงเรียนในเครือซาเลเซียน ได้จัดสัมมนาและศึกษาดูงานของฝ่ายบริหารโรงเรียนในเครือซาเลเซียนประเทศไทย 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก กรุงเทพฯ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย โรงเรียนแสงทองวิทยา โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย และ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง จำนวน 65 คน ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 18 ถึงวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนเพลินพัฒนา และโรงแรมเวสต์เกตเรสซิเดนซ์ โดยในวันที่ 18 กรกฎาคม ได้รับเกียรติจาก ดร.ทนง โชติสรยุทธ์ ประธานกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการโรงเรียนเพลินพัฒนา เป็นผู้บรรยายหัวข้อ “การบริหารคุณภาพการศึกษาให้ก้าวกระโดด ภายใต้ทรัพยากรที่จำกัด ด้วยแนวคิด Massively Scalable Process” จากนั้นคณะผู้บริหารฯ ศึกษาดูงานโรงเรียนเพลินพัฒนา วันที่ 19 กรกฎาคม คุณพ่อเทพรัตน์ ปิติสันต์ เจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย ให้โอวาทแนวทางการอบรมของคุณพ่อบอสโก จากนั้นเป็นการบรรยายโดยคุณพ่อวิรัช

Read more

ตรวจสุขภาพฟัน

ActivitiesLatest News

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับคลินิกทันตกรรมบ้านฟัน มาให้บริการตรวจสุขภาพฟันและอนามัยช่องปากให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 6 ที่ห้องโครงการแพทย์ SMS. VIEW MORE PHOTOS

Read more

Saint Dominic Charity Run 2019 : วิ่งเพื่อครู – อุ้มชูเยาวชน

ActivitiesLatest News

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก โดยความร่วมมือของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ และสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้จัดงาน Saint Dominic Charity Run 2019 : วิ่งเพื่อครู – อุ้มชูเยาวชน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 ณ กระทรวงสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้เป็นสวัสดิการสำหรับครู และทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน ตลอดจนส่งเสริมให้ครู ผู้ปกครอง นักเรียนปัจจุบัน ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไปเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกายโดยการเดิน – วิ่ง  รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาคมเซนต์ดอมินิกให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ตลอดจนประชาสัมพันธ์โรงเรียนสู่สาธารณชน การจัดงานครั้งนี้มีผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ 1,700 คน VIEW MORE PHOTOS

Read more

ถวายเทียนพรรษา

ActivitiesLatest News

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ได้นำนักเรียนพุทธศาสนิกชนชั้น ม.4 ไปถวายเทียนพรรษา ณ วัดดิสหงษาราม เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา อีกทั้งเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ VIEW MORE PHOTOS

Read more

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

ActivitiesLatest News

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติซึ่งตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคมกองลูกเสือโรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมีคุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว รองผู้อำนวยการ/เหรัญญิก ให้เกียรติร่วมพิธี ในโอกาสนี้ได้มีพิธีมอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ชั้นที่ 1 (300 ความดี) โครงการทำความดี จิตอาสา สู่สากล เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 VIEW MORE PHOTOS

Read more

อบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้น ม.4-6

ActivitiesLatest News

งานอภิบาลเยาวชนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดกิจกรรมอบรมฟื้นฟูจิตใจสำหรับนักเรียนคาทอลิกชั้น ม.4-6 จำนวน 37 คน ในหัวข้อ “HOLINESS FOR YOU TOO” เพื่อเป็นการฟื้นฟูความเชื่อของคริสตชนคาทอลิก ผ่านการเรียนรู้บุคคลต้นแบบแห่งความศักดิ์สิทธิ์ เพื่อนำมาเป็นแนวทางการปฎิบัติตนในชีวิตประจำวันได้ โดยมีคุณพ่อบุญเลิศ ปณีตัธยาศัย อธิการบ้านซาเลเซียนสามพราน เป็นผู้ให้การอบรม พร้อมด้วยคุณครูคำสอน เป็นผู้ดูแลนักเรียนตลอดกิจกรรมครั้งนี้ ระหว่างวันศุกร์ที่ 28 ถึงวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 ณ บ้านศานติธรรมซาวีโอ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม VIEW MORE PHOTOS

Read more

ค่ายศิลปะ ครั้งที่ 13

ActivitiesLatest News

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดค่ายศิลปะ ครั้งที่ 13 สำหรับนักเรียนชั้น ป.4 ถึง ม.1 จำนวน 94 คน กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมศึกษาแหล่งการเรียนรู้ กิจกรรมฝึกทักษะทางความคิดสร้างสรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายทางด้านศิลปะ ณ กรีนวิว รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ระหว่างวันศุกร์ที่ 28 ถึงวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 VIEW MORE PHOTOS

Read more

White to School 2019 “ฟังไวท์น้อง”

ActivitiesLatest News

เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ค่ายเพลง White Music บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม White to School 2019 “ฟังไวท์น้อง” โดยจัดมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินในสังกัดค่ายเพลง ได้แก่ Lula, Meyou, Duen พร้อมกับวงดนตรีของโรงเรียนเซนต์ดอมินิกร่วมแสดงด้วยกิจกรรมนี้นอกจากสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้ว ยังมุ่งเน้นให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาสีขาวที่ห่างไกลจากยาเสพติด โดยส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จากการเล่นดนตรี VIEW MORE PHOTOS

Read more

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School