วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

ActivitiesLatest News

เนื่องด้วยวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย กองลูกเสือโรงเรียนเซนต์ดอมินิก จึงได้จัดพิธีถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน โดยมี คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว ผู้จัดการ/เหรัญญิก เป็นประธานในพิธี และคุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการ โอกาสนี้ได้มีพิธีมอบเข็มบำเพ็ญประโยชน์ 300 ความดี แก่ลูกเสือ 56 คน ในโครงการ “ทำความดี จิตอาสา สู่สากล” เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 VIEW MORE PHOTOS

Read more

นักเรียนชั้น ม.3 ทัศนศึกษา

ActivitiesLatest News

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นำนักเรียนชั้น ม.3 ไปทัศนศึกษา ณ วัดม่วง วัดป่าโมกวรวิหาร ตลาดน้ำหลวงปู่ทวด จังหวัดอ่างทอง เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ตลอดจนถึงศิลปาชีพของไทยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 VIEW MORE PHOTOS

Read more

นักเรียนชั้น ม.2 ทัศนศึกษา

ActivitiesLatest News

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นำนักเรียนชั้น ม.2 ไปทัศนศึกษา ณ วัดพนัญเชิง วัดใหญ่ชัยมงคล พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา วัดพระศรีสรรเพชญ์ และตลาดกรุงศรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาประวัติศาสตร์ และชมสถานที่จริงของสิ่งก่อสร้างที่เป็นโบราณสถานต่าง ๆ ของไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 VIEW MORE PHOTOS

Read more

นักเรียนชั้น ม.1 ทัศนศึกษา

ActivitiesLatest News

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นำนักเรียนชั้น ม.1 ไปทัศนศึกษา ณ หมู่บ้านโปรตุเกส วัดไชยวัฒนาราม เจดีย์ภูเขาทอง และตลาดน้ำอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ อีกทั้งให้รู้จักตระหนักถึงคุณค่าและอนุรักษ์สิ่งที่เป็นสมบัติของชาติ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 VIEW MORE PHOTOS

Read more

FANTASTIC S.D. FAMILY RALLY 18th

ActivitiesLatest News

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดการแข่งขัน FANTASTIC S.D. FAMILY RALLY 18th เส้นทางกรุงเทพฯ-หัวหิน ระหว่างวันเสาร์ที่ 10 ถึงวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 โดยมีทีมเข้าแข่งขัน 104 ทีม ซึ่งแต่ละทีมได้สัมผัสกับธรรมชาติเส้นทางสีเขียว..สู่ทะเลสีคราม ด้วยกิจกรรมใส่ใจสิ่งแวดล้อม จากนั้น เป็นช่วงงานเลี้ยงสังสรรค์อาหารค่ำที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานภายใต้บรรยากาศครอบครัว นำทีมโดยพิธีกรชื่อดัง “ดีเจแอนดี้” สำหรับกิจกรรมบนเวทีประกอบด้วย การประกวดแต่งกาย ECO FANCY RALLY NIGHT สนุกสนานกับเกม พร้อมทั้งลุ้นรับรางวัลพิเศษมากมาย ณ Wora Wana Hua Hin Hotel & Convention จังหวัดประขวบคีรีขันธ์ VIEW MORE PHOTOS

Read more

พิธีปิดกีฬาภายใน

ActivitiesLatest News

พิธีปิดกีฬาภายใน โรงเรียนเซนต์ดอมินิก จัดพิธีปิดกีฬาภายใน ภายใต้แนวคิด “SAVE OUR PLANET EARTH” เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ สนามกีฬากองทัพบก โดยมีกิจกรรม การแข่งขันกรีฑา, ขบวนพาเหรดแต่ละสี, การประกวดกองเชียร์, การแข่งขันเกมระหว่างผู้ปกครองและครู, การแสดงชุด Life “Let’s walk together with Don Bosco.” โดยพิธีเปิดภาคเช้า ได้รับเกียรติจาก บาทหลวง ดร. มนูญ สนเจริญ อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก เป็นประธานเปิดงาน ส่วนพิธีปิดกีฬาภาคบ่าย ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์ดอมินิก และ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์ดอมินิก เป็นประธานปิดงาน VIEW MORE PHOTOS

Read more

อบรมสัมมนาครู ครั้งที่ 2/2561

ActivitiesLatest News

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดอบรมสัมมนาครู ครั้งที่ 2/2561 หัวข้อ “การพัฒนาองค์กร” โดยได้รับเกียรติจาก คุณมาโรจน์ วนานันท์ เป็นวิทยากร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสร้างความเข้าใจร่วมกัน โดยมุ่งหวังที่จะให้ได้มาซึ่งผลงานสูงสุดขององค์กรทั้งในด้านประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององค์กร และในวันเดียวกัน ได้มีการจัดอบรมให้กับครูชาวต่างชาติ ในหัวข้อ Working in a Multi-Cultural Setting โดย Dr. John J. McGrath The Superintendent and Head of Schools at Thai-Chinese International School (TCIS) ณ ห้องกันตาเต ดอมิโน VIEW MORE PHOTOS

Read more

อบรม Developing Android Application by Google

ActivitiesLatest News

โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดอบรมสำหรับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในหัวข้อ Developing Android Application by Google โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธันยวัต สมใจทวีพร เป็นวิทยากร เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก VIEW MORE PHOTOS

Read more

กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก ประจำปีการศึกษา 2561

ActivitiesLatest News

งานอภิบาลโรงเรียนเซนต์ดอมินิก นำคณะครูคำสอนและครูคาทอลิกเข้าร่วม “ชุมนุมครูคำสอนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ครั้งที่ 11 และชุมนุมครูคาทอลิก ครั้งที่ 3” ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม ค.ศ. 2018 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาและอาสนวิหารอัสสัมชัญ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฟื้นฟูจิตใจครูคำสอน ครูคาทอลิก และเสริมสร้างกำลังใจในการทำงานคำสอนและงานธรรมทูต เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีในกลุ่มครูคาทอลิกและครูคำสอนจากวัดและโรงเรียนต่าง ๆ ร่วมยินดีกับเพื่อนครูคำสอนที่ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติในการทำหน้าที่ครูคำสอนนาน 25 ปี 20 ปี 10 ปี แต่งตั้งครูคำสอน มอบเกียรติบัตร แก่ครูคำสอนในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ อีกทั้งใช้กิจกรรมนี้ VIEW MORE PHOTOS

Read more

โครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน นครเซี่ยงไฮ้

ActivitiesLatest News

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ร่วมกับ Friendship Language Academy จัดโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ โรงเรียนสาธิตมัธยมแห่งมหาวิทยาลัย SISU (SFLS) นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ระหว่างวันอังคารที่ 9 ถึงวันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 18 คน จากโครงการนี้ นอกจากนักเรียนจะได้รับความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมของจีนแล้ว ยังได้รับความรู้จากการศึกษาดูงานตามแหล่งเรียนรู้และสถานที่สำคัญต่าง ๆ อาทิ พิพิธภัณฑ์ Shanghai Natural History Museum ทัศนศึกษา ณ Liu Jiahui City Center เป็นต้น VIEW MORE PHOTOS

Read more

E-Newsletter

Rate Us

Rate our Website !!

Links

SAVIO ESPRESSO SAVIO ESPRESSO สมาชิก S.D. Webteam sd-system sd-system

CONTACT US

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
1526 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
[email protected]
Tel. 02-6527478-79, Fax 02-652-7777
Saint Dominic School